Rabu, 18 Agustus 2010

TAFSIR MAJMA’ BAYAN OLEH AL-TOBARSI DAN SATU PENILAIAN ILMIAH KEATASNYARiwayat hidup penulis secara ringkas:

Dia adalah Abu Ali bin Fadhal bin Hasan bin Fadhal Al-tobarsi,seorang yang ‘Alim,Mufassir, Faqih,Muhaddis,Siqqah.Dia merupakan keturunan Ahli Bait.Dia telah menyiapkan penulisan tafsirnya pada petengahan bulan Zulhijjah tahun 534 hijrah.

Manhaj penulisan tafsir Majma’ Al-bayan:

1).Mengketegorikan Ayat Makiyyah dan Madaniyyah.
2).Menyatakan Kekhilafan pada bilangan ayat.
3).Mengemukan setiap perselisihan Qiraat pada setiap ayat.

4).Terdapat juga perbahasan dari aspek bahasa Arab.


Sekali pandang tidak ada apa-apa yang bertentangan dengan Aqidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah berkenaan dengan tafsir ini akan tetapi ada beberapa kekeliruan:

1).Penulis terkesan dengan pandangan Syiah.

2).Mengemukan juga pada tafsirnya pandangan-pandangan Mu’tazilah.

3).Banyak mengemukan pendapat yang sering menyelisihi Jumhur Ulama.

4).Meriwayatkan banyak hadis Maudu’(palsu).

5).Terdapat banyak riwayat Israiliyyat.


Beberapa contoh kekeliruan tafsir ini:

1).Mengi’tiraf keimaman Saidina Ali selepas Rasulullah Salallah ‘Alahi Wasallam.

Ketika mentafsirkan ayat 55 surah Al-maidah Firman ALLAH:”SESUNGGUHNYA PENOLONGMU ADALAH ALLAH,RASUL-NYA,DAN ORANG-ORANG YANG BERIMAN,YANG MELAKSANAKAN SOLAT DAN YANG MENUNAIKAN ZAKAT,KEMUDIAN TUNDUK KEPADA ALLAH”.

Al-tobarsi menyatakan dalam tafsirnya pada juzuk ke 2 muka surat 128: “Ayat ini secara jelas menyatakan keimaman Saidina Ali selepas Rasulullah Salallah Alaihi wasallam tanpa perlu perincian”
Hal ini secara jelas bertentangan dengan apa yang ditafsirkan oleh Ahlu Sunnah Seperti Imam At-thobari dalam Tafsirnya pada jilid 10 muka Surat 425 menyatakan:” kami mengatakan Ayat ini turun kepada Saidina Ali bin Abi Thalib dan dia merupakan kalangan orang yang beriman” .

Jelas penyelewengan yang dilakukan oleh Ahli Ta’wil yang mengikut hawa nafsu bertentangan dengan Ahlu Sunnah,memang ada beberapa riwayat berkaitan dengan ayat ini diturunkan Kepada Saidina Ali tetapi tidak pula menyatakan Keimamannya bahkan riwayatnya Dhaif dan Maudu’ seperti dinyatakan Imam Ibnu Ma’in dan kebanyakan perawinya Mungkarul Hadis dan Matrukul Hadis.
Al-allamah Muhaddis Sheikh Ahmad Muhammad Syakir pada juzuk 10 muka surat 426 dalam Tafsir At-thobari yang ditahqiqnya Menyatakan”Semua periwayatan Asar(hadis) ini semuanya tidak boleh dijadikan hujjah dalam Agama.


2).Menyatakan I’smah Aimmah(Imam-imam mereka suci daripada dosa).

Ketika mentafsirkan Ayat 33 surah Al-ahzab ALLAH befirman:”SESUNGGUHNYA ALLAH BERMAKSUD HENDAK MENGHILANG DOSA DARIPADA KAMU WAHAI KELUARGA RASULULLAH DAN MEMBERSIHKAN KAMU SEBERSIH-BERSIHNYA” .

Al-tobarsi menyatakan:”sesungguhnya Imam-imam kami bersih daripada dosa dan segala keburukan seperti para nabi terdahulu”
Hal ini juga tidak sepatutnya ditafsirkan sedemikian rupa.Memang benar Imam Tirmizi membawakan hadis Hasan Shahih pada nombor 3742 menyatakan sebab ayat diturunkan kepada 5 orang yaitu Rasulullah Salallah ‘Alaihi wasallam,Saidina Ali,Saidatina Fatimah,Saidina Hasan Dan Husain.Akan tetapi, tidak ada satupun kitab tafsir Ahli Sunnah mentafsirkan bahawa menghilang dosa pada ayat ini kemaksuman(bebas dari dosa) Imam-imam dari kalangan Ahli Bait.Sesungguhnya kemaksuman itu hanya diberikan ALLAH kepada para Anbiya’.

3).Prinsip Taqiyyah(berpura-pura).

Ketika mentafsirkan Ayat 28 Surah Ali-‘Imran Allah befirman:”JANGANLAH ORANG-ORANG BERIMAN MENJADIKAN ORANG KAFIR SEBAGAI PEMIMPIN,MELAINKAN ORANG-ORANG BERIMAN,BARANGSIAPA YANG BERBUAT DEMIKIAN,NESCAYA DIA TIDAK MEMPEROLEHI APA-APAPUN DARI ALLAH,KECUALI KERANA TERPAKSA MENJAGA DIRI KERANA SESUATU YANG KAMU TAKUTI DARIPADA MEREKA”
At-tobarsi menyatakan bahawa ayat ini membolehkan berpura-pura demi kepentingan menyampaikan dakyah mereka(Syiah).

Padahal di dalam Agama Islam cuma diboleh berpura-pura ketika darurat untuk menjaga Agama Seperti harus mengucapkan kata kufur pada lidah sedangkan hati kekal beriman di saat ingin dibunuh oleh orang kafir.Itupun dalam keadaan dipaksa.

Contoh Kitab-kitab Tafsir yang perlu dijauhi:

1).Tafsir Hassan Al-a’skari yang meninggal pada tahun 245 yang tidak sempat dihabiskan,namun telah dicetak satu jilid oleh Darul Kutub Mesriyyah.

2).Tafsir Muhammad bin Sa’ud atau dikenali sebagai Tafsir I’yasyi ditulis pada kurun ke 3 hijrah.Ia merupakan tafsir utama Syiah akan tetapi tidak dicetak.

3).Tafsir ‘Ali bin Ibrahim Al-Qumi yang hidup pada Akhir kurun ke 3 hijrah dan awal kurun ke 4 hijrah.Tafsir ini merupakan ringkasan yang banyak bergantung kepada pendapat Syiah.Dicetak dalam bentuk satu jilid yang besar oleh Darul Kutub Mesriyyah.

4).Tafsir AL-tibyan oleh Al-thusi yang meninggal pada tahun 460 hijrah.Al-tobarsi banyak menukilkan banyak pendapat dalam Tafsir ini ke dalam dalam tafsirnya.Dikhabarkan sebanyak 12 jilid namun tidak dicetak.

5).Tafsir AS-shafi oleh Muhammad bin Murtadha hidup pada kurun ke 11 hijrah.Dicetak sebanyak satu jilid oleh Darul Kutub Mesriyyah.Ringkasannya oleh penulis yang sama yaitu tafsir Al-asfa yang dicetak oleh Maktabah Jami’ah Mesriyyah.

6).Tafsir Al-burhan oleh Hisyam bin Sulaiman bin Ismail meninggal pada tahun 1108 hijrah.Dicetak dua jilid oleh Darul Kutub Mesriyyah.

Dan banyak lagi kitab Tafsir Syiah yang kebanyakkan dicetak seperti :Mar’ah Al-anwar wa Misykat Al-asrar oleh Abdul lattif Kazarani,Al-muallif oleh Murthado Al-hasani,Bayan Sa’dah fi Maqamat ‘ibadah Oleh Sulthan bin Muhammad dan Ala Ar-rahman fi Tafsir Al-quran oleh Muhammada jawad bin Hasan.

P/S: Berhati-hatilah kita dalam memilih rujukan atau membeli kitab-kitab kerana jika tersilap, boleh merosakkan Aqidah dan kefahaman Islam yang Suci Ini.Segala isi kandungan di dalam artikel kali ini adalah hasil perbincangan di dalam kelas bersama sheikh Dr.Abdullah Al-juyusi yang merupakan anak murid kepada Al-allamah Mufassir professor Sheikh Dr Fadhal Hassan ‘Abbas.Beliau merupakan Pakar Tafsir di Universiti Yarmouk. Segala kesilapan harap mendapat teguran secara ilmiah agar saya boleh merujuk semula kepada Beliau InsyaALLAH…

Yang Faqir kepada Pengampunan ALLAHSelasa, 17 Agustus 2010

SYARAH HADIS TENTANG ASAS UTAMA PEMBATALAN AQAD DALAM FIQH MUA’MALATعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما .قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم
«لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيْعٌ ، ولا شَرْطَان في بيع ، ولا رِبْحُ ما لم يُضْمَن ، ولا بيعُ ما ليس عندك»
Maksudnya : Daripada Abdullah bin Amru bin Al-‘as Radiyallahu Anhuma berkata: telah berkata Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasallam: (TIDAK DIHALALKAN MEMINTA PINJAMAN DARIPADA PEMBELI DAN MENJUALKAN BARANG KEPADANYA,TIDAK DIHALALKAN DUA SYARAT PADA SEBARANG PENJUALAN,TIDAK DIHALALKAN MEMPEROLEHI UNTUNG YANG TIDAK DIJAMIN,TIDAK DIHALALKAN MENJUAL SESUATU YANG TIDAK WUJUD DISISI ENGKAU)

(Hadis Hasan Shahih:Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nombor hadis(3504),Imam An-nasai nombor hadis(288 pada jilid ke 7),Imam Tirmizi nombor hadis (1234),Imam Ibnu Majjah nombor hadis(2188),Imam Ahmad nombor hadis(174,179,205 pada jilid ke 2),Imam Al-hakim nombor Hadis (17 jilid ke 2).Al-allamah Muhaddis Sheikh Muhammad Nasaruddin Al-albani berdasarkan kajiannya Tahqiqnya dalam kitab Shahih dan Dhaif Sunan Imam Tirmizi pada juzuk 3 muka surat 234 menyatakan: Hadis Ini Hasan Shahih.Al-allamah Muhaddis Sheikh Shuib Al-arnouth berdasarkan kajiannya Ta’liqnya dalam Kitab Musnad Imam Ahmad Pada Juzuk 2 Muka Surat 178 Menyatakan:Sanad Hadis ini Hasan).


1).TIDAK DIHALALKAN MEMINTA PINJAMAN DARIPADA PEMBELI DAN MENJUALKAN BARANG KEPADANYA

Contoh:
a).Ali membeli sebuah Televisyen daripada Ahmad dengan harga RM 500,akan tetapi Ali meminta supaya Ahmad memberikan pinjaman kepadanya sebanyak RM 100 pada barang yang dijualkan kepadanya kepada Ahmad.Hal Ini membatalkan Aqad jual beli kerana telah gugurnya sebahagian harga yang perlu dibayar oleh Ali kepada Ahmad dan terjadinya kekeliruan kepada barang dan lebihan harga yang perlu dibayar.

Berlaku juga hal sedemikian dalam Jual beli Salam(tempahan).
b).Ali menjual kepada Ahmad sebuah motosikal dengan Harga RM 2000, akan tetapi Ali meminta Ahmad membuatkan sebuah meja kepadanya.Hal ini juga Membatalkan Aqad kerana terjadinya kekeliruan pada kos pembuatan meja atau berlakunya tambahan (riba) pembayaran terhadap Harga asal motosikal.

Pinjaman mempunyai Syarat tertentu,Jual-beli membeli syarat tertentu,dan Tempahan juga mempunyai syarat tertentu.Tidak boleh Berlakunya kekeliruan terhadap syarat-syarat yang telah ditetapkan dengan kesepakatan Ulama atau berlakunya beberapa transaksi dalam satu Aqad kerana hal ini boleh membatalkan jual-beli.


2).TIDAK DIHALALKAN DUA SYARAT PADA SEBARANG PENJUALAN
Contoh:
Hal ini lebih dikenali sebagai berlakunya dua transaksi dalam satu Aqad yang jelas dilarang oleh Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasallam di dalam Hadis Yang Shahih.

a).Ali membeli sebuah Kerpet daripada seorang penjual Karpet berbangsa Pakistan yang datang ke rumahnya.Penjual itu menyatakan bahawa jika Ali membeli Karpet itu pada hari ini(cash) maka harganya ialah RM 1000 dan jika Ali membelinya dengan ansuran maka harganya menjadi RM 1500.Maka Ali membeli Karpet itu tanpa menyatakan pilihan sama ada bayar cash atau ansuran sambil menyatakan kepada Penjual itu"Jika saya ada duit maka saya akan bayar lebih dan jika tiada saya akan bayar sedikit mengikut pendapatan bulanan saya".Maka penjual itu menerimanya.

Jual-beli ini jelas tidak disyariatkan dengan kesepakatan Ijma Fuqaha kerana terdapat dua transaksi(harga) dalam satu jualan tanpa menyatakan sebarang pilihan harga.Lebih-lebih lagi telah terdapat larangan daripada Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasallam.


3). TIDAK DIHALALKAN MEMPEROLEHI UNTUNG YANG TIDAK DIJAMIN

Contoh:
a). Seorang pekerja syarikat menjualkan saham milik majikannya,lalu pekerja itu mengambil untung daripada hasil jual saham itu.

Hal ini jelas diharamkan Syara’ kerana mana mungkin terjadinya untung tanpa modal,jaminan,dan kerja.Maka untung itu sewajibnya menjadi milik majikan kerana dia yang mengeluarkan modal,menjamin untung atau rugi,dan bekerja untuk memperolehi keuntungan.Dalam Qaedah Usul fiqh menyatakan (Al-kharaj Bil dhoman ) dan (Alghunmu bil gharmi) .secara umumnya setiap sesuatu hasil yang ingin diperolehi mesti selari dengan permulaanya.

4). TIDAK DIHALALKAN MENJUAL SESUATU YANG TIDAK WUJUD DISISI ENGKAU

Contoh:
a).Ali pergi ke sebuah kedai runcit untuk membeli seguni beras tetapi malangnya beras itu telah kehabisan,akan tetapi penjual kedai runcit itu berkata”kalau begitu engkau tunggu di sini dan aku akan belikan untuk engkau seguni beras di kedai lain”.Pejual membeli seguni beras itu dengan modalnya dengan Harga RM 55 lebih tinggi daripada harga yang dijual oleh penjual.lalu dia membawakan seguni beras itu kepada Ali.

Hal ini terbatalnya aqad kerana telah berlaku kekeliruan(Gharar) dan penindasan(Zalim) Atau tiada Keredhaan terhadap kedua-dua belah pihak.Ali tidak melihat beras itu kecuali setelah dibeli oleh penjual dari kedai lain dan dibawakan kepadanya.Bagaimana jika Ali tidak jadi membeli seguni beras itu kerana mungkin disebabkan kualiti atau jenis beras itu tidak disukainya?.Bagaimana jika Ali tidak mahu membeli seguni beras dengan lebih mahal daripada harga biasa yang dijual oleh penjual?.Disebab itulah Syarak’ melarang jual-beli sesuatu yang tidak ada disisi penjual.

Hal ini juga jelas berlaku dalam praktikal jual beli hutang yang juga jelas dilarang Syara’ juga Kesepakatan Ijma’ulama.

b).Sebagai contoh Syarikat A menjual hutangnya kepada syarikat B dengan Harga RM 100000,lalu Syarikat B membeli Hutang Itu.P/s: Contoh-contoh terkini yang saya cuba bawakan ini telah diolah daripada contoh-contoh lama yang banyak terdapat di dalam syarah Kitab-kitab Hadis seperti Tuhfatu Awazi syarah Sunan Imam Tirmizi,Aunul Ma’bud Syarah Sunan Abu Dawud,Syarah Imam Syuyuthi Dan Ta’liq Imam As-sindee terhadap Sunan An-nasai,Ta’liq Imam Syuyuthi kepada Sunan Ibnu Majjah dan Lain-lain Kitab.Sebarang kecacatan dalam penyalinan dan penterjemahan Harap dimaafkan dan mendapat teguran secara Ilmiah daripada sahabat.InsyaALLAH.
Yang Faqir kepada Pengampunan ALLAH.

Minggu, 15 Agustus 2010

LAINAJUFAH SANG PURDAH BIRU PART (5)

“Cepatlah Maria kita dah lewat ni”Ummi bersuara.”baik Ummi”jawab Maria.”kita pergi jalan kaki ke Ummi?” Maria menyoal lagi.” Abi hantar naik kereta nanti”Ummi menjawab perlahan.
ha! dah siap Ummi,Maria?".Abi mencelah.”dah Abi”jawab Ummi dan Maria serentak.”em.. kalau begitu mari Abi hantarkan”Abi mempelawa.
Hari ini merupakan Ramadhan yang ke-15 dan juga hari pertama Ustazah Lainajufah mengajar di Masjid.Setelah sampai di Masjid kami mendapati ramai wanita daripada golongan para ibu, remaja dan kelihatan beberapa orang Ustazah yang juga menyertainya.Kalau dihitung secara rawak mungkin juga mencapai dua ratus orang.

”Ramainya yang hadir Ummi”Maria bersuara.”Mestilah… kelas ni kan merupakan kali pertama diadakan di kampung kita secara besar-besaran,lagipun yang mengajar nanti bukan sebarangan orang”.Ummi menjawab.

“Assalamualaikum kepada semua para ibu,sahabat-sahabat handai,dan semua yang hadir ke majlis ini.Alhamdulillah kita dapat bersama-sama mengisi program ramadhan dengan Majlis Ilmu yang lebih tepat saya katakan perbincangan permasalah wanita.Sebelum kita memulakan majlis yang mulia ini,ingin saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu”.

"Nama saya Lainajufah binti Idris,Dilahirkan pada tanggal 4 haribulan 11 tahun 1987.Setelah tamat darjah enam saya dibawa ke Madinah Munawarah oleh bapa saudara yang berniaga disana.Alhamdulillah saya dapat menimba ilmu daripada Ulama-ulama di bumi Nabi yang diberkati. Saya menyambung Ijazah di Universiti Islam Madinah melalui biasiswa dengan mendapat pangkat Mumtaz(cemerlang)".
"Cukup rasanya sekadar itu saya memperkenalkan diri saya InsyaALLAH".

Namun masih ada beberapa persoalan yang bersarang di fikiran Maria,

Macam manalah rupa paras Ustazah ni di sebalik purdahnya itu?

Siapa Guru-guru Ustazah di Sana?

Mengikut pengetahuan Maria kalau wanita ingin menyambung pelajaran di Universiti Islam Madinah diwajibkan ada mahram.Kalau begitu mesti ustazah ni dah Kahwin.Macam-macam persoalan timbul di fikiran Maria.

Lamunan Maria yang penuh dengan bermacam persoalan tiba-tiba tersentak.

Baiklah kitab yang berada di di tangan hadirat sekelian adalah kitab yang saya akan gunakan sepanjang perbincangan kita.InsyaALLAH jika diizinkan ALLAH kita akan Habiskan sebelum hari raya menjelang tiba. saya ringkaskan dan terjemahkan menjadi satu jilid daripada berberapa kitab antaranya":

1).Jami, Ahkam Nissa oleh Sheikh Mustafa Al-adawee,

2).Mufassal fi Ahkam Nissa wal bait Muslim Oleh sheikh Abdul Kareem Zaidan,

3).Fatwa Imraa Muslimah oleh kumpulan Ulama di Mekah.
“Juga kitab-kitab Utama empat Mazhab turut saya gunakan”.Ustazah memberi penjelasan.

Jauh di sudut hati Maria berkata-berkata “Ya ALLAH kitab yang membuat hatiku tersentuh untuk mengenakan Purdah digunakan sebagai rujukan utama oleh Ustazah Lainajufah iaitu kitab Jami, Ahkam Nissa oleh pakar Tafsir dan Hadis sheikh Mustafa Al-adawee yang merupakan Ulama Sunnah Mesir dan juga Guru kepada abang Akram".
“Sebagai permulaan majlis kita Ingin saya tegaskan bahawa Ikhlas dan mengamalkan ilmu merupakan sesuatu yang amat penting".
Imam Ibnu Kasthir membawa riwayat daripada Abu darda’ ketika mentafsirkan ayat 27 daripada Surah Al-Maidah,

“SESUNGGUHNYA ALLAH AKAN MENERIMA AMALAN DARIPADA ORANG-ORANG YANG BERTAQWA”

Abu Darda’ berkata:”Sesungguhnya jika ALLAH menerima satu solat daripadaku maka ia membahagiakan aku daripada dunia dan seisinya”.

“Bukan senang untuk ALLAH menerima sebarang amalan jika bukan dengan keikhlasan”.
“Begitu juga disebut oleh Imam Ibnu Mubarak dalam mengariskan enam prinsip penuntut ilmu diantaranya ialah mengamalkan ilmu”.
Ustazah menambah.

“Sewaktu saya ingin menghadiri kuliah di Universiti pada suatu hari, seorang makcik datang kepada saya menanyakan beberapa soalan yang menbuatkan air mata saya mengalir tanpa disedari”.ustazah mula menceritakan pengalamannya.

Mungkin kita sebagai penuntut ilmu mampu menjawab":
Apa hukum meletakkan tangan di atas dada ketika solat?
Atau hukum turun lutut dahulu ketika solat?
Atau hukum menggerakan jari ketika solat?
Apa beza mafhum mukhalafah dan mafhum muwafaqah dari aspek usul fiqh?
Apa beza tafsir Al-Isyari dan penerimaan Ulama tafsir?
Apa hukum hadis ini dhaif atau shahih jika ianya diriwayatkan secara Mursal oleh Tabieen besar?
Apa hukum begitu dan begini mungkin boleh kita jawab beserta dalil dan pendapat Ulama’sekitarnya ?’

Akan tetapi Makcik itu bertanya pada saya soalan yang tidak pernah terlintas di fikiran saya katanya :
wahai anakku apakah batal solat makcik jika setiap selesai dua rakaat solat tahajjud baju makcik basah dengan air mata?perlukah makcik menukar pakaian itu?

Makcik juga masih mencari hati makcik yang telah lama makcik kehilangannya ,adakah anak menjumpainya ?

“Saya terduduk disitu menahan sebab dengan soalan yang diajukan kepada saya”.ustazah mula sedih.

"Lihatlah hadirat sekalian orang yang beramal dengan ilmu sungguh mulia disisi ALLAH.namanya dikenali oleh penduduk langit walaupun asing bagi penduduk bumi".

"Terlalu susah untuk menjadi orang-orang seperti itu.Jadi kita mohon supaya ALLAH menganugerahkan hati yang ikhlas dan beramal dengan panduan yang ditunjukkan oleh Nabi Salallahu Alaihi Wasallam".

Begitu permulaan majlis yang membuatkan kebanyakan para ibu dan remaja termasuk Maria mengalirkan air mata.Ustazah Lainajufah sungguh pandai mendidik hati para hadirat dari segi tasawuf bukan sahaja fiqh.Pada hari pertama itu,kami telah menghabiskan tiga bab dari permasalahan wanita dari bab thaharah(kesucian).Setiap permasalahan dirungkai secara mendalam dan penuh ilmiah oleh Ustazah Lainajufah.Sungguh beruntung suaminya dan Imam Idris yang memiliki puteri sepertinya.

Bersambung insyaALLAH

Yang Faqir kepada pengampunan ALLAH…

Jumat, 13 Agustus 2010

LAINAJUFAH SANG PURDAH BIRU PART (4)

Sebelum saya mengakhiri perbincangan ringkas ini, saya ingin bincang satu perkara yang kita tersalah faham berkenaan dengan waktu imsak.Sebenarnya tidak ada di dalam Sunnah Nabi Salallahu Alaihi Wassalam menetapkan 10 atau 15 minit tidak boleh bersahur sebelum masuk waktu subuh.Bahkan didalam kitab-kitab mu’tabar Mazhab Imam Syafie dan Mazhab yang lainnya tidak pernah dibicarakan masalah ini.Didalam surah Al-baqarah ayat 187 ALLAH berfirman yang bermaksud:{MAKAN DAN MINUMLAH HINGGA JELAS BAGI KAMU PERBEZAAN BENANG PUTIH DAN BENANG HITAM MASUK WAKTU FAJAR}.
Imam Thabari membawa satu hadis yang shahih sanadnya berkenaan sebab ayat ini diturunkan. Daripada Abdul Rahman bin Laila katanya{Adalah mereka(sahabah) apabila berpuasa dan tidur salah seorang daripada mereka maka tidak akan makan sehingga waktu siang(masuk waktu subuh),Maka telah datang kepada mereka seorang lelaki daripada Ansar makan dan minum sebelum tidur dan pada keesokkan harinya beliau bekerja dengan penuh tenaga maka turunlah ayat tadi.Maka hadis Ini jelas bahawa kita disunnahkan bersahur walaupun hampir masuk waktu subuh.
Di dalam hadis shahih riwayat muslim ketika seseorang membawa berita kepada Saidatina ‘Aisyah bahawa Abdullah bin Mas’ud menyegerakan berbuka dan melambatkan sahur maka kata Saidatina ‘Aisyah:”begitulah Rasulullah Salallahu Alaihi Wassalam melakukannya”.
Begitu juga hadis Shahih daripada Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim:Adalah Rasulullah Salallahu Alaihi Wassalam bersahur bersama Zaid bin Sabit.Ketika sebaik sahaja habis sahur mereka, Rasulullah Salallahu Alaihi Wassalam Bangun dan terus bersolat. Kami bertanya kepada Anas bin Malik”berapakah kadar waktu daripada sahur sehingga masuk waktu solat subuh?..Anas bin Malik Berkata”Kira-kira seorang lelaki membaca lima puluh Ayat Al-quran”.
Tidak salah untuk kita ihthiyat(berjaga-jaga) takut bersahur sehingga masuk waktu subuh. Akan tetapi, rugilah kita meninggalkan Sunnah melambatkan sahur.
Begitulah aku mengakhiri tazkirah pendek sambil menunggu waktu ‘isyak bersama jamaah pada malam ke-14 Ramadhan itu.

Setelah tugasku kepada ALLAH selesai dan para jemaah semakin beransur-ansur kurang meninggal masjid,aku bergegas keluar masjid mencari kereta Abi.Tapi malangnya ia tidak kelihatan di tempat kebiasannya Abi meletakkan kereta.Di tengah kesesakkan jemaah itu muncul Maria tercegang di hadapanku seperti seorang yang kehilangan anaknya.
”Abi dah baliklah,kita kena jalan kaki lagi la macam ni”Maria bersuara dengan nada yang kecewa.”jangan macam ni Maria,kita balik jalan kaki takpe lah,lagipun abang dan lama tidak menghayati keindahan waktu malam di kampung kita ni”aku meyakinkan Maria.
”emm kalau macam tu takpe lah,jalan kaki tak sampai pun satu kilometer ke rumah kita”Maria pasrah.

Ketika sedang berjalan mengatur langkah sambil disirami cahaya lampu jalan itu,tiba-tiba sebuah kereta menghampiri kami lalu berhenti.”ha Akram dan Maria kenapa jalan kaki ni?”.
Dengan bantuan cahaya lampu jalan yang samar-samar itu, aku mencari milik siapakah suara yang menyapa kami sebentar tadi.Rupa-rupanya suara itu datang dari Imam Idris yang merupakan tuan punya kereta itu.”Motor rosak la pak Imam,nak naik dengan Abi tadi tapi tak sempat pula”aku menjawab.”kalau macam tu marilah naik kereta ni”Imam Idris mempelawa.
” tak apalah pak Imam lagipun dah dekat ni”Maria mencelah.
kalau macam tu baiklah jalan kaki tu hati-hati ye”Imam Idris menjawab.Lalu Imam Idris meneruskan perjalanan meninggalkan kami.
“Siapa Wanita berpurdah biru yang duduk di bahagian belakang kereta pak Imam tadi tu Maria?’’Soalku ingin tahu.
”Ha yang tu lah puteri Imam Idris yang baru sampai,namanya Ustazah lainajufah.Dia tu baru balik dari Universiti Ummu Al-Qura dua hari lepas.Lagipun Ustazah tu hafizah dan pakar dalam Fiqh empat mazhab.kalau tak silap maria esok pukul 9 pagi sampai waktu zohor dia ada buat kelas di masjid mengajar fiqh wanita dan puasa”Maria menerangkan dengan panjang lebar.
”Oh macam tu” jawabku ringkas.”kalau Maria nak pergi kelas tu esok boleh abang?”Maria Menyoal.
Eh pergilah bagus tu,lagipun bukan ada ustazah di kampung kita ni yang mengajar fiqh wanita.tapi kena minta kebenaran Abi dan Ummi dulu”aku menjawab.

Selang beberapa minit kemudian,kami telah pun sampai di halaman rumah,lalu kunci pendua aku gunakan untuk membuka pintu sambil memberi salam.Dari dalam rumah terdengar suara Ummi dan Abi menjawab salam sambil sedang duduk menunggu kami di ruang tamu.
”ha kenapa balik lewat ni”Ummi menyoal.”Tadi lepas Abi dan Ummi pergi Masjid saya dan adik nak naik motor tu,tapi tak boleh nak hidupkan.Lepas habis tarawikh tadi ingat nak balik dengan Abi dan Ummi,tapi terlepas sebab Abi dan Ummi dah balik dulu” terangku jujur.
”La kenapa tak mesej Abi tadi?”.Abi menambah.”kami tinggal handset tadi”Aku dan Maria menjawab dengan nada yang sama.
”em kalau macam tu, esok Abi hantar ke kedai motor tu” Abi memberikan saranan.”emm Abi kalau Maria nak pergi kelas Ustazah Lainajufah yang mengajar fiqh wanita dan puasa di masjid pukul 9 pagi esok boleh ”?Maria tiba-tiba bersuara.
”Puteri Imam Idris tu ye?,Ummi nak pergi juga boleh Abi?”Ummi Mencelah.”ha pergilah,abi tak larang pun”Abi menjawab ringkas."baiklah Abi, Ummi kami masuk tidur dulu.Assalamualaikum"

Begitulah Abi yang tidak pernah lekang memberi kami sekeluarga kebenaran memanfaatkan ilmu.Aku teringat kata-kata Abi sewaktu sebelum aku berangkat ke Mesir dahulu”kamu Ingat Akram!!, Ilmu Itu Adalah perkataan ALLAH,perkataan Rasulullah Salallahu Alaihi Wassalam dan Perkataan Sahabah.Jadi tuntutlah Ilmu daripada Ulama yang berdiri teguh diatasnya….

WALLAHU’ALAM
Bersambung di bulan Ramadhan yang mulia

Yang Faqir kepada Pengampunan ALLAH.